Slovenská ikonaEnglish ikona

PAVLE, Karol

PAVLE, Karol – evanjelický kňaz, nositeľ Československého vojenského kríža

Narodil sa 29.1.1904 v Žitnej, teologické štúdium absolvoval v Bratislave     a po vykonaní kaplánskej a farárskej skúšky bol 24.6.1928  ordinovaný v Modre - Kráľovej za evanjelického kňaza. Ako kaplán pôsobil v Trenčíne a vo Vrbovom, ako farár v Šalgove pri Nitre. Za farára v Dobrej Nive bol zvolený 28.7.1935, kňazskú stanicu zaujal 1.10.1935 a inštalovaný bol 17.11.1935. Zaviedol tu nešporné a 2-krát do týždňa adventné a pôstne služby Božie. V roku 1938 zrealizoval prestavbu Chrámu Božieho, zbor zakúpil ďalšiu budovu na školu. Po vojne urobil opravu cirkevných budov, zaviedol elektrické vykurovanie kostola. 3. septembra 1945 navštívil obec i zbor prezident ČSR Eduard Beneš, ktorý Karola Pavle vyznamenal Československým vojenským krížom ako účastníka národného boja za oslobodenie. V roku 1953 sa stal konseniorom Zvolenského seniorátu. Počas jeho pôsobenia 28.1.1957 vyhorel evanjelický kostol, pri jeho oprave bol postavený nový oltár a inštalovaný nový organ. V Brezinách bola v roku 1966 zriadená a posvätená modlitebňa. V cirkevnom zbore v Dobrej Nive pôsobil Karol Pavle do 31.8.1971, jeseň života strávil v Trenčíne, kde 29.9.1982 zomrel a je tu pochovaný.


1 2 >