Slovenská ikonaEnglish ikona

Školstvo

História školstva

V obci Žitná bola škola zriadená asi v roku 1870 a prvým učiteľom bol Černo Pavel, ktorý popri vyučovaní detí vykonával aj obuvnícke remeslo. V škole bola iba jedna trieda z ročníkmi 1-5 s nepovinnou dochádzkou. Do školy chodili deti zo Žitnej i z Radiše, pretože v Radiši škola nikdy nebola. Učilo sa iba 5 mesiacov v zimnom období a žiaci sa učili štyri predmety: čítanie, počty, písanie a spev. Do roku 1897 bol vyučovacím jazykom slovenský jazyk, po tomto roku to bol maďarský jazyk. Vyučovanie v maďarskom jazyku trvalo celých 20 rokov.

V roku 1918 bola zavedená povinná školská dochádzka, ale okrem šlabikára a tabuľky, na ktorú sa písalo gríflom, žiaci iné pomôcky nemali. Pretože v škole boli deti prevažne evanjelického náboženstva (4 žiaci boli zo židovských rodín), učili sa z katechizmu a biblie a zo spevníka spievať náboženské piesne. Učiteľa platila obec a o vykurovanie sa museli starať rodičia detí. Každé dieťa nosilo denne z domu do školy 5 polienok dreva.

V školskom roku 1944/45 a to 1. decembra 1944 sa začalo po prvýkrát učiť v novej školskej budove, hoci ešte nebola odovzdaná svojmu účelu. Krátky čas bola prepožičaná partizánom a bola v nej umiestnená nemocnica, neskoršie ubytovacia miestnosť a dve krajčírske dielne.

V školskom roku 1945/46 boli všetci žiaci 6.-8. ročníka tunajšej školy preškolený do štátnej meštianskej školy v Uhrovci. V Žitnej zostali dve triedy s piatimi ročníkmi.

Manželia Radošoví naučili takmer všetkých pôvodných obyvateľov obce Žitná-Radiša čítať a písať. Boli to ľudia, ktorí žili s dedinou. Boli učiteľmi i radcami. Boli to učitelia, ktorí sa svojou činnosťou hlboko zapísali do histórie obce i do sŕdc všetkých ich bývalých žiakov. Škola sa počas ich účinkovania zapájala do všetkých verejných osláv kultúrnym programom, napomáhala skrášľovaniu obce. Žiaci dosahovali veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky.

V školskom roku 1976/77 obec i školu navštívila spisovateľka Mária Ďuríčková-Piecková , ktorá tu učila v školskom roku 1940/41.

Od 1. septembra 1981 bola zrušená ZŠ 1.-3. ročník v Žitnej-Radiši a žiakov pričlenili k ZŠ v Uhrovci.

Materská škola

V jesenných mesiacoch roku 1946 bola zriadená materská škola s kapacitou 30 detí a umiestnená bola v budove novej školy na prízemí. Spočiatku sa v materskej škole nepodávala strava, až v roku 1964 bola zriadená kuchyňa a deťom sa podávala desiata, obed, olovrant.

Súčasnosť

Súkromnú materskú školu prevádzkuje PaedDr. Dušana Flórová

Telefón:
038/769 44 40

Adresa:
Žitná - Radiša 4
956 41 Uhrovec