Slovenská ikonaEnglish ikona

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 64)
Názov Popis Dátum
Test Test 14.06.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Žitná-Radiša Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Žitná-Radiša - 8.6.2024 10.06.2024
Návrh VZN č.1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Žitná-Radiša Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Žitná-Radiša 06.06.2024
Návrh - Záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2023 Návrh - Záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2023 22.05.2024
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši, konaného dňa 21.3.2024 - 15.04.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - Radiša VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - parcely registra C-KN 268/1, 268/4 resp. E-KN 225, 240, 241, 242 na LV č. 331, 544, 446 v k. ú. Radiša 23.04.2024
VZN 02/2023 o organizácii miestneho referenda - Obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
Dodatok 01 k VZN 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 27.03.2024
VZN 01/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 - obec Žitná-Radiša - 27.03.2024
VZN 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 27.03.2024
Generované portálom Uradne.sk