Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Očkovanie v obci

Dobrý deň pani primátorka, pani starostky a páni starostovia,

ďakujeme aj touto cestou za dnešné príjemné a užitočné stretnutie.
Hoci bolo za nižšej účasti, avšak bolo veľmi podnetné. :)

Na stretnutí sme si povedali, že záujem obyvateľov je otázny. Je to aj pochopiteľné teraz v lete.
No našou povinnosťou a aj poslaním je sprístupniť očkovanie do čo najvyššej miery. Nakoľko jedine vyššia preočkovanosť nám vie pomôcť v udržaní si normálneho chodu života.

Radi by sme Vám zhrnuli možný ďalší postup, samozrejme v prípade Vášho záujmu o očkovací výjazd:

Typ očkovacej látky: Pfizer/BioNTech
Termín: po vypracovaní harmonogramu očkovania v okrese
Platba: pre samosprávu bezplatné
Priestorové zabezpečenie: kultúrny dom, školská telocvičňa a pod.

Postup, v prípade záujmu o vykonanie očkovania vo Vašej obci:
1) Informovanie obyvateľov obce o možnosti zabezpečenia očkovania (obec na svojom webe, letáky...)
2) Záujem (predbežná registrácia) obyvateľov prostredníctvom formulára – https://forms.gle/GZYN2QxExPd7SrcY9
(zavesiť na obecnú webstránku)* (cca 2 týždne, priebežné zasielanie zoznamu obci, aby obec bola informovaná, ako prebieha registrácia)
3) Váš Lekár, s.r.o. následne na základe záujmu vytvorí harmonogram očkovania v okrese s konkrétnym dňom a časom výkonu očkovania vo Vašej obci
4) Váš Lekár, s.r.o. pošle prostredníctvom sms a emailu pozvánky na očkovanie predbežne registrovaným záujemcom s dátumom, presným časom a miestom očkovania

Obec zabezpečuje priestor a základné vybavenie (stoly, stoličky, kóje, ak je možné aj pripojenie na internet), ostatné technicko-materiálne vybavenie a všetok personál zabezpečí Váš Lekár, s.r.o.

Výjazdová očkovacia služba je pre obec aj občanov bezplatná.

V prípade, že by bol záujem očkovať deti od 12 do 16 rokov, je nutná prítomnosť pediatra. (táto informácia by nám vyplynula z predbežnej registrácie)

*V prípade, že záujemca sa nevie zaregistrovať sám, odporúčame ponúknuť možnosť registrácie cez obecný úrad.
Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, ale vzhľadom na citlivý materiál, akým vakcíny sú, je vhodné, keď sú záujemcovia registrovaní v čo najväčšej možnej miere predom.
A to najmä z 3 dôvodov:
a) Keďže vakcína musí byť spotrebovaná do určitého času, tak objednávame obmedzenú rezervu vakcín.
b) V prípade veľmi nízkeho záujmu by nemusel byť očkovací výjazd realizovaný, hoci je možné, že na mieste by mohlo prísť k väčšiemu počtu očkovaní bez registrácie.
c) Dobrá organizácia a plynulosť výjazdovej očkovacej služby.

V prípade otázok a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.
Kontaktná osoba Váš Lekár, s.r.o. (len pre potreby samosprávy, nezverejňovať prosím): Ing. Daniela Barbosová, 0908 173 119

S prianím pekného dňa

Tím Váš Lekár , s.r.o.

MAS Strážovské vrchy: Výzva pre podnikateľov (A1 - Podpora podnikania a inovácií)

Viac info o výzve pre podnikateľov na webovej stránke MAS Strážovské vrchy.

 

Odkaz na výzvu: http://mas-sv.sk/projekty/vyzvy/vyzvy-mas-2014-2020/aktivita-a1-podpora-podnikania-a-inovacii/ (otvorí sa v novom okne)

SPOMIENKOVÉ OSLAVY 77. VÝROČIA SNP V NAŠEJ OBCI (+foto)

V piatok 27. 8. 2021 o 18. hodine sa v našej obci pred pamätníkom padlých v Slovenskom národnom povstaní začali spomienkové oslavy konané z príležitosti 77. výročia začiatku slovenského protifašistického odboja v 2. svetovej vojne – Slovenského národného povstania. Už aj za účasti verejnosti si  pietnym aktom  kladenia  venca k pamätníku  uctili predstavitelia obce  pamiatku všetkých, ktorí v SNP položili svoje životy. Po štátnej hymne a po prednese básne položil veniec k pamätníku zástupca organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Dušan Adame. Potom sa účastníkom osláv prihovoril starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka. Ten vo svojom prejave stručne pripomenul históriu celého SNP ako aj históriu odboja v našej obci a jej okolí, poukázal na genocídu  páchanú na civilnom obyvateľstve o čom svedčia pamätníky obetiam v každej obci uhrovskej doliny a na Cibislávke.

„Tieto naše stretnutia nie sú iba spomienkou na časy minulé, nie sú ani o hľadaní vinníkov či preferovaní názorov na toto obdobie, ale mali by byť poučením a upozornením na to, že aj v súčasnosti je veľká hrozba fašizmu a iných extrémistických názorov, ktorými sú ovplyvniteľní hlavne mladí ľudia, ktorých treba viesť k tomu, aby nikdy nezažili to, čo zažili ich predkovia počas SNP a 2. svetovej vojny. To, čo sa deje v našej spoločnosti dnes najviac rezonuje v médiách a na  sociálnych sieťach, kde si hocikto schovaný za anonymný status  napíše to, čo mu  vyhovuje. Ako ľuďom vysvetliť, že tento druh masovokomunikačných prostriedkov neprináša vždy pravdu?

Ja verím, že práve pri takýchto stretnutiach a práve tu sa vštepujú aj mladým generáciám myšlienky, z ktorých vzíde dobrá úroda zdravého ľudského rozumu a bolo by na škodu takéto stretnutia nerobiť.

Nestretávame sa tu pre zábavu ani  nehovoríme zakaždým nové veci. SNP bolo iba jedno a rozprávať o ňom zakaždým inak by bolo prekrúcaním faktov a histórie. Stretávame sa tu preto, aby sme si pripomenuli, spomínali ale hlavne nikdy nezabudli.“  dodal starosta obce Ing. Botka na záver svojho prejavu.

Oslavy, ktoré svojimi piesňami spestrila aj ženská spevácka skupina z našej obce pokračovali na športovom ihrisku kultúrnym programom ľudových piesní a tancov v podaní mladých heligonkárov Mendelových a domácej Folklórnej skupiny ROZMAJRÍN a zapálením partizánskej vatry – symbolu Slovenského národného povstania.

Odkaz do fotogalérie: SPOMIENKOVÉ OSLAVY 77. VÝROČIA SNP V NAŠEJ OBCI - odkaz do fotogalérie

OR PZ SR informuje: Zvýšený počet priestupkov počas hubárskej sezóny

Teplé letné slnečné dni, ako aj dostatok vlahy spustil hubársku sezónu v našom okrese v  plnom prúde. Pri tejto vášni však netreba zabúdať na dodržiavanie predpisov, hlavne zákazu vjazdu do lesných porastov, ako aj zabezpečenie motorových vozidiel po ich opustení. Taktiež ponechanie cenných vecí v týchto vozidlách sú výzvou k nekalej činnosti zlodejov.  Ako nám ukazujú posledné dni, nie všetci tieto odporúčania ako aj povinnosti rešpektujú. Len v poslednom víkendovom týždni bolo skontrolovaných policajtami v našom okrese na parkoviskách v blízkosti lesných porastov vyše 80 motorových vozidiel. Porušenie zákazu vjazdu bolo zistené v 2 prípadoch. Taktiež vyskytli prípady, kedy si vodiči neuzamkli svoje vozidla a odišli do lesa. Netreba však zabudnúť, že les je prvom rade miestom oddychu a domovom stoviek  živočíchov našej fauny. Preto by sme sa mali v lese aj primerane správať.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 3   ukladá povinnosť vodičovi viesť motorové vozidlo len na cestách. To znamená, že sa „Zakazuje  používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky a pod.“ Takéto porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke je teda priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. Ich objasňovanie a prejednávanie patrí do pôsobnosti Policajného zboru, resp. je odstúpené inému príslušnému  správnemu orgánu (napr. OU). V blokovom konaní sa za toto porušenie môže uložiť  pokuta  do výšky 150 € a pri závažnom porušení povinností v správnom konaní až do výšky 300 € a zákazom činnosti do 2 rokov. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je v súčasnosti nezákonné. Ak použijete vozidlo mimo cestu a nie ste na území, ktoré patrí do lesného pôdneho fondu alebo tam nie je vyhlásený stupeň ochrany 2 a vyšší, dopúšťate sa dopravného priestupku  môže vám byť uložená skôr uvedená pokuta. V prípade, že s vozidlom jazdíte po pozemku v druhom a vyššom stupni ochrany alebo po pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, formálne sa dopúšťate trestného činu, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až jeden rok.

 

Ďalšia zákonná norma, ktorá upravuje uvedenú problematiku je „Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.  § 31 ods. 1, písm. d)“,  ktorá taktiež upravuje zákaz niektorých činností.  Na  lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou, štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy /cyklotrasa/. Lesnou cestou je spevnená komunikácia /napr. asfaltka, štrková cesta atď./, ktorá nie je podľa katastra nehnuteľností lesným pozemkom, ale napr. ostatným, či zastavaným pozemkom. Aj v uvedenom prípade hrozia za porušenie zákona stanovené sankcie uložené príslušným správnym orgánom.

            Príslušníci Policajného zboru a  členovia lesnej a poľovníckej stráže (vyčlenení Okresným úradom Bánovce nad Bebravou)  s pôsobnosťou určenou v rámci okresu budú  dohliadať na dodržiavanie zákonov na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva ako aj cestnej premávky.

plk. Mgr. Miloš Šagát, riaditeľ OR PZ SR v BN

Opatrenia k africkému moru ošípaných

Dokument na stiahnutie:

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO (súbor PDF, 2,47MB, otvorí sa v novom okne)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 9:00 hodiny 15. júla 2021

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na ewternú stránku www.scitanie.sk

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 220 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Používaním stránok prevádzkovateľa Obec Žitná-Radiša súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.