Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na obec Žitná-Radiša a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať oznámenie?

Oznámenie môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?

Obec Žitná-Radiša, príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Žitná-Radiša, právnická osoba s majetkovou účasťou obce Žitná-Radiša, ktorá zamestnáva najmenej päť zamestnancov.

Kto je zodpovedná osoba?

Je to osoba, ktorá prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti. V obci Žitná-Radiša a v príspevkových a v rozpočtových organizáciách obce Žitná-Radiša s počtom zamestnancov menej ako päťdesiat, je zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce.

Hlavný kontrolór: RNDr. Zuzana Tomková
Email: zuzana.tomka@gmail.com

Príspevkové a rozpočtové organizácie s počtom zamestnancov päťdesiat a viac si musia určiť zodpovednú osobu v rámci svojej organizácie.

Viac informácií o oznamovateľoch, postupe prijímania a preverovania oznámenia, odvetných opatreniach a podmienkach poskytnutia ochrany:

Hlavný kontrolór: RNDr. Zuzana Tomková
Email: zuzana.tomka@gmail.com

Adresa pre písomné podanie:
Obecný úrad Žitná-Radiša
Žitná-Radiša 105
956 41 Uhrovec