Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu (aktualizované)

Na stiahnutie:

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu

Kód ITMS2014+:  310041U185

Prijímateľ: Obec Žitná - Radiša,

Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná Radiša  

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:  OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

4/2020-8/2020

 

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

19.3.2020

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov: 183 352,82 EUR

Maximálna výška NFP (95 %): 174 185,18 EUR

Výška spolufinancovania (5 %): 9 167,64 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Obec Žitná - Radiša sa nachádza okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 452 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti, ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne dôjde demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.op-kzp.sk

Logo slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk

Logo europsky fond regionálneho rozvoja

www.ec.europa.eu

Vlajka Európskej únie

www.europa.eu

Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša

Názov projektu : Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša

Kód ITMS2014: 074TN220130

Prijímateľ: Obec Žitná-Radiša

Žitná-Radiša 105 , 956 41 Uhrovec

Miesto realizácie : SR, Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná-Radiša

Poskytovateľ : MPRV SR

Implementačná agentúra : PPA

Operačný program : PRV SR 2014-2020

Opatrenie : 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie : 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód projektu : 074TN220130

Začatie a ukončenie projektu : 10/2019 – 12/2019

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom : 15.10.2019

Výška finančného príspevku : 99 998,22 EUR

Stručný popis projektu :

Obec Žitná-Radiša sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 450 obyvateľov. Projekt rieši problém chýbajúcej komunálnej techniky na údržbu obce, kosenie, odhŕňanie snehu, protipovodňových opatrení (čistenie odvodňovacích kanálov), či odstraňovanie následkov povodní, údržbu obecných komunikácií a ostatných obecných priestorov, ako aj základných služieb pre obyvateľov.

Zároveň rieši aj bezpečnosť občanov a prevenciu proti vandalizmu v obci vybudovaním kamerového systému, ale aj občanov ostatných obcí v Uhrovskej doline, nakoľko obec je križovatkou ciest aj do susedných obcí.

Hlavná aktivita projektu : Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, čistenie, údržba zelene a zimná údržba ciest a ostatných komunikácií, ako aj protipovodňové opatrenia a odstraňovanie následkov častých povodní.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Vlajka Európskej únie

Logo PRV SR 2014-2020

 

Súbor PDF na stiahnutie:

Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu

Kód ITMS2014+: 310041U185

Prijímateľ: Obec Žitná - Radiša,

Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná Radiša  

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

3/2020-8/2020

 

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

19.3.2020

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov: 184 944,60 EUR

Maximálna výška NFP (95 %): 175 697,37 EUR

Výška spolufinancovania (5 %): 9 247,23  EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Obec Žitná - Radiša sa nachádza okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 452 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti, ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne dôjde demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.op-kzp.sk

Logo slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk

Logo europsky fond regionálneho rozvoja

www.ec.europa.eu

Vlajka Európskej únie

www.europa.eu

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Logá fondov projektu

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

IČO: 37 917 901

Kód projektu: 310011L329

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 167 164,14 Eur

Cieľom projektu: Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Liptovská Lužná. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbavenie obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene.

Miesto realizácie projektu: Obec Horné Naštice; Obec Kšinná; Obec Miezgovce; Obec Omastiná; Obec Uhrovec; Obec Uhrovské Podhradie; Obec Žitná-Radiša

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov


www.op-kzp.sk www.sazp.sk

 

Súbor PDF na stiahnutie:

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“ (PDF, 213kB, otvorí sa v novom okne)

Informácia o projekte verejného osvetlenia

Informácia – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Žitná-Radiša

 

 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Žitná-Radiša“

 

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk

 

Cieľom tohto projektu bolo vybudovanie moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia v obci a tým zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality osvetlenia. Obec Žitná-Radiša získala na realizáciu tohto projektu finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 99 538,06 EUR a celkový rozpočet projektu bol vo výške 104 776,90 EUR.

 

Miesto realizácie projektu :                     Obec Žitná-Radiša

Názov a sídlo prijímateľa:                       Obec Žitná-Radiša, Obecný úrad 105

Dátum začatia realizácie projektu :       Marec 2014

Dátum ukončenia realizácie projektu :   Apríl 2014

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informačná tabuša Verejné osvetlenie v Žitnej Radiši

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Odvoz odpadu v aplikácii

Tu nájdete prehľadne vyobrazenie odvozu odpadov v našej obci:

www.odvoz-odpadu.eu
(Žitná-Radiša)

Je možnosť si nainštalovať aj aplikáciu do mobilného zariadenia, ktorá vás upozorní.

www.odvoz-odpadu.eu/

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 399 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť