Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.6.2022

 21.06.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 27. júna  2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Záverečný účet obce za rok 2021
 6. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu
 7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2022
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022
 9. Komunálne voľby 2022
 10. Určenie počtu poslancov v novom volebnom období
 11. Rozsah výkonu prác starostu obce (úväzok) v novom volebnom období
 12. Obecný byt
 13. MAS projekt
 14. Iné 
  • Aktivační pracovníci
  • Mikroregionálne slávnosti
  • Poplatky- domovy pre seniorov
  • Kontrola kotolňa
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Uznesenie
 18. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >