Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. 6. 2024

 21.06.2024

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša
ktoré sa uskutoční
dňa 27. júna 2024 o 18,30 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2024
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2024
 7. Protest prokurátora – VZN o držaní psov
 8. Záverečný účet obce za rok 2023
 9. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2023
 10. Oslavy 730. výročia obce a Mikroregionálne slávnosti
 11. Založenie turistického oddielu v obci
 12. Iné
  • Zmluvy Michal Slovák a Kúpele Tr. Teplice
  • Nová web stránka obce
  • Žiadosť o odpredaj pozemku Kušnier Ivan
  • spustenie AED v obci
  • prevádzka detského ihriska
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver.

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >