Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. 3. 2024

 18.03.2024

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
zvolávam
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša
ktoré sa uskutoční
dňa 21. marca 2024 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Súhrnná správa HK obce o kontr. činnosti za rok 2023
 6. Správa o kontrole prevodu nehnuteľného majetku obce za rok 2023
 7. Majetkové priznanie starostu obce a HK obce za r. 2023
 8. Zmluva o financovaní MŠ, Webex na vebstránku, Zmluva Elekos odpady
 9. Žiadosť o predĺženie úveru v Prima banke
 10. Miera triedenia odpadu v r. 2023
 11. Oprava cesty v Radiši, prekrytie schodov do KD a na OÚ
 12. Mikroregionálne slávnosti a 730. výročie obce
 13. Voľby prezidenta a do EP
 14. Žiadosť o odpredaj majetku , pozemku obce
 15. Ťažba obecnej hory
 16. Iné
 • Detské ihrisko, VO
 • Fašiangy 2024
 • Akcia ZAY Cross 1. mája ihrisko
 • AED v obci
 • Obecný rozhlas , dokončenie bezdrôtového
 • Akcie – deň zeme, stavanie mája, deň matiek, ukončenie II. sv. vojny
 1. Interpelácie poslancov
 2. Diskusia
 3. Uznesenie
 4. Záver.

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


  1 2 >