Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3. 10. 2023

 28.09.2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 3. októbra 2023 o 19,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Detské ihrisko - projekt
 6. Požiarny poriadok obce
 7. Parlamentné voľby 2023
 8. Zmluva na servis kotolne
 9. Iné – Oslavy SNP – poďakovanie
  • Odkúpenie obecného pozemku  - žiadosť I. Kušnier
  • Mikroregionálne slávnosti ,730. výročie obce a JDS sami sebe, budúci rok návrhy
  • Jubilanti a posedenie pre seniorov 2.12.2023
  • Vymaľovanie zasadačky KD a sieťky na okná
  • Preventívne prehliadky DHZ obce
  • Verejné osvetlenie, regulácia
  • Ponuka na bezdrôtový rozhlas a webovú stránku
  • Lavičky na cintoríne a ihrisku, schody do KD, kaluž zastávka Žitná
 1. Interpelácie poslancov
 2. Diskusia
 3. Uznesenie
 4. Záver.     

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >