Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. 12. 2023

 07.12.2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

12. decembra 2023 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

 1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Program zasadnutia
 4. Kontrola uznesení
 5. Činnosť OÚ v r. 2023
 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2024, úprava rozpočtu 2023
 7. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2024
 8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024
 9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2023
 10. Audit obce za rok 2022
 11. VZN 2/2023 o miestnom referende
 12. Kronika obce za rok 2021
 13. Dodatok č. 1/2023 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch
 14. Projekt detské ihrisko
 15. Iné: zastávky, zasadačka, predaj pozemku, výpoveď Envi pak, Akcie...
 16. Interpelácie poslancov
 17. Diskusia
 18. Uznesenie.
 19. Záver

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >