Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.3.2022

 18.03.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 23. marca  2022 o 19,00 hod. vo veľkej sále KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Žiadosť JD o priestory bývalej pošty
 5. Akcie v obci
 6. Žiadosti domovy dôchodcov
 7. Vojna na Ukrajine – pomoc
 8. Zámena pozemkov
 9. Miera triedenia odpadu
 10. Projekty Envirofond
 11. Majetkové priznanie starostu obce a HK obce
 12. Iné
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >