Slovenská ikonaEnglish ikona

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2021

 09.12.2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša,

ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2021 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

1. Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Program zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Činnosť OÚ v r. 2021
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022, úprava rozpočtu 2021
7. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu obce na r. 2022
8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
9. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021
10. Audit obce za rok 2020
11. VZN o nájme obecného bytu
12. Prenájom obecného bytu
13. Zámena pozemkov obce
14. Iné - Protipovodňové opatrenie Karolinthál
              - aktivační pracovníci
15. Interpelácie poslancov.
16. Diskusia
17. Uznesenie.
18. Záver.

 Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >