Slovenská ikonaEnglish ikona

POZVÁNKA: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša 18.11.2022

 11.11.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša,
ktoré sa uskutoční
dňa 18. novembra 2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OcZ
9. Oblasti poradných orgánov a priorít poslancov OcZ v obci
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver.

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >