Slovenská ikonaEnglish ikona

POZVÁNKA: Obecné zastupiteľstvo 8.4.2021

 05.04.2021

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 8. apríla  2021 o 19,00 hod. vo veľkej sále KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Súhrnná správa o kontr. činnosti HK obce
 5. Upozornenie prokurátora
 6. Pošta ukončenie nájmu
 7. Kontrola mostov
 8. Kamery a traktor, Kotolňa - úhrady
 9. Projekty do budúcnosti. možnosti – ČOV a i.
 10. Financovanie OU, podielové dane, úvery
 11. Koronavírus , opatrenia, testovanie, poďakovanie
 12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce a HK obce
 13. Orez stromov
 14. Iné
  • aktivační pracovníci  
  • možnosti mobilného hlásenia občanom, opr. rozhlasu
  • miera triedenia odpadu, odvoz kontajnerov
  • karanténa OU                      
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Uznesenie
 18. Záver.

 Ing. Rudolf Botka,starosta obce

Zápisnice z obecných zastupiteľstiev nájdete v sekcii Úradná tabuľa tu: Úradná tabuľa - Zasadnutia OZ


1 2 >