Slovenská ikonaEnglish ikona

Výstavba detského ihriska v obci Žitná - Radiša

Názov projektu: Výstavba detského ihriska v obci Žitná - Radiša
Kód projektu: 309070DWG1
Kód ŽoNFP: NFP309070DWG1
Typ právnej formy na projekte PRV: Verejné subjekty
Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Opatrenie: 309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Fokusové oblasti

Primárna fokusová oblasť: 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna predominantná fokusová oblasť: 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kategorizácia za podopatrenia

Podopatrenie: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Viac informácií nájdete v PDF dokumentoch nižšie