Slovenská ikonaEnglish ikona

Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu (aktualizované)

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu
Kód ITMS2014+:  310041U185
Prijímateľ: Obec Žitná - Radiša,
Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná Radiša
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 4/2020-8/2020
Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 19.3.2020

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 183 352,82 EUR

Maximálna výška NFP (95 %): 174 185,18 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 9 167,64 EUR

Stručný popisa cieľ projektu:

Obec Žitná - Radiša sa nachádza okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 452 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti, ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne dôjde demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.op-kzp.sk www.siea.sk www.ec.europa.eu www.europa.eu