Slovenská ikonaEnglish ikona

Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša

Názov projektu: Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša
Kód ITMS2014: 074TN220130
Prijímateľ: Obec Žitná-Radiša
Žitná-Radiša 105, 956 41 Uhrovec
Miesto realizácie: SR, Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná-Radiša
Poskytovateľ: MPRV SR
Implementačná agentúra: PPA
Operačný program: PRV SR 2014-2020
Opatrenie: 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Kód projektu: 074TN220130
Začatie a ukončenie projektu: 10/2019 – 12/2019
Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 15.10.2019
Výška finančného príspevku: 99 998,22 EUR

Stručný popis projektu:
Obec Žitná-Radiša sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 450 obyvateľov. Projekt rieši problém chýbajúcej komunálnej techniky na údržbu obce, kosenie, odhŕňanie snehu, protipovodňových opatrení (čistenie odvodňovacích kanálov), či odstraňovanie následkov povodní, údržbu obecných komunikácií a ostatných obecných priestorov, ako aj základných služieb pre obyvateľov.

Zároveň rieši aj bezpečnosť občanov a prevenciu proti vandalizmu v obci vybudovaním kamerového systému, ale aj občanov ostatných obcí v Uhrovskej doline, nakoľko obec je križovatkou ciest aj do susedných obcí.

Hlavná aktivita projektu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, čistenie, údržba zelene a zimná údržba ciest a ostatných komunikácií, ako aj protipovodňové opatrenia a odstraňovanie následkov častých povodní.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou