Slovenská ikonaEnglish ikona

História DHZ Žitná-Radiša

Medzi najstaršie organizácie v obci Žitná-Radiša patria požiarnici. V roku 1924 vtedajší notár Rudolf Ševela založil v obci Žitná „Dobrovoľný hasičský zbor“, ako prvý organizovaný spolok v našej obci. Prvý zápis v pokladničnej knihe je z roku 1925. Tento zbor mal 19 členov a veliteľom zboru bol notár Rudolf Ševela, námestným veliteľom Michal Bežo a pokladníkom Štefan Hanko. Presný názov znel „Dobrovoľný ohňohasičský zbor združených obcí Žitná, Uhrovské Podhradie, Omastiná v Žitnej“, pretože v tomto zbore boli združené všetky tri obce. Občanom bola vyrubovaná daň pre hasičov, ktorú platili podľa počtu miestností a hospodárskych stavenísk. Zásluhou tohto spolku začala do obce prenikať kultúra vo forme ochotníckych divadiel, poriadaním hasičských bálov a tanečných zábav. Hasiči dostali do užívania ručnú dvojkolesovú striekačku typu “Valser” (založenú na princípe vzduchovej pumpy) vyrobenú v roku 1891, ktorá bola do obce dodaná ešte za Rakúsko Uhorskej monarchie, za panovania Františka Jozefa. Tento hasičský zbor dostával každoročne finančnú podporu od spomenutých obcí a finančnou čiastkou zbor podporoval aj gróf Mikuláš Zay.

Okolo roku 1930 dostal zbor novú, na tie časy modernú motorovú striekačku.
Náplňou a cieľom tohoto ohňohasičského zboru bolo chrániť majetky a životy občanov pri požiaroch, živelných pohromách a iných nešťastiach a starať sa o členov po stránke odbornej a kultúrnej. Je zistené, že prvé divadelné predstavenie v obci v réžii hasičov sa uskutočnilo už v mesiaci októbri 1925 a názov tejto divadelnej hry bol “Anička”. I po stránke odbornej bol zbor na patričnej úrovni, o čom svedčia počty cvičení v priebehu roka. Napríklad v roku 1928 bolo vykonaných 14 praktických cvičení, ktoré boli vždy spojené s teoretickou prednáškou. V obci bolo v priebehu tohto roka odslúžených 94 nočných stráži.

U členov najmä v prvých rokoch po založení zboru bola zavedená prísna disciplína a poriadok a zistené nedostatky sa trestali peňažnou pokutou. Napríklad za neskorý príchod na cvičenie bola pokuta 5 korún. Pri nástupoch veliteľ vždy prevádzal kontrolu ustrojenosti.

V roku 1934 bola do užívania odovzdaná nová požiarna zbrojnica. Stavala sa svojpomocne. Jej rozmery boli 8x8 metrov s poschodím a s drevennou vežičkou, kde bol umiestnený cirkevný zvon. Na jej priečelí bol nápis: “Blížnemu ku pomoci a vlasti ku oslave”.

Keďže obce Žitná a Radiša boli spočiatku samostatné, mali aj samostatné zbory. Ten v Radiši bol založený až v roku 1934 a v tomto roku evidoval 15 členov. Veliteľom sa stal Štefan Srnec, námestným veliteľom Jozef Čukan a strojníkom Adam Petre. Tento hasičský zbor mal k dispozícii tiež ručnú dvojkolesovú striekačku.

V roku 1936 dochádza k osamostatneniu zboru v Žitnej s novým názvom „Dobrovoľný hasičský zbor v Žitnej“. Aj v tomto období sa hasiči zapájajú do kultúrneho diania v obci. Nacvičujú divadelné predstavenie, poriadajú tanečné zábavy, zúčastňujú sa Štúrových osláv v Uhrovci a pravidelne oslavujú 1. máj.

V roku 1952 na základe smerníc Okresného úradu boli v metodikách pre prácu hasičských zborov prevedené určité úpravy. Väčší dôraz začal byť kladený na prevenciu pred požiarmi. Boli zavedené okrskové preteky požiarnych družstiev. V tomto období sa veľmi zodpovedne vykonávali nočné stráže počas žatvy, nakoľko úroda obilia v obci bola uskladnená po povalách a komorách. Každý večer od 22.00 do 4.00 rána hliadkovali po obci dvojčlenné hliadky. Preventívne prehliadky všetkých domov v obci sa vykonávali dvakrát za rok a robili sa z nich zápisy.

V roku 1957 bola požiarnemu zboru v Žitnej pridelená nová motorová striekačka PPS 8 a do okrskových požiarnych súťaží bola zavedená disciplína vodný útok. Požiarnícka organizácia mala v roku 1957 počet členov 74. V roku 1958 bolo po prvý krát založené požiarne družstvo žien, kedy sa zúčastnili aj okrskových pretekov.

V roku 1960 boli obce Žitná a Radiša zlúčené v jednu obec, čím došlo aj k zlúčeniu hasičských zborov. Bol utvorený nový výbor. Predsedom sa stal Ján Srnec, veliteľom Emil Hanko a tajomníkom Ondrej Kušnier, ml.. Zlúčením práca požiarneho zboru neutrpela, hlavne zásluhou veliteľa, ktorý bol zvolený aj do okresného výboru a vykonával aj funkciu okrskového veliteľa.

V roku 1962 bola pre obec pridelená poplachová siréna, ktorá bola umiestnená na budove družstevnej sýpky.

V roku 1970, keď už dosluhovala stará požiarna zbrojnica, ktorá sa nachádzala pod starou zvonicou v Žitnej, bolo treba postaviť novú požiarnu zbrojnicu. V marci 1971 začali práce na výstavbe novej požiarnej zbrojnice v areáli futbalového ihriska na starej ceste. Všetky náklady hradil ONV v rámci akcie „Z“. Stavalo sa svojpomocne a zdarma. Stavba pozostávala z hlavnej garáže pre techniku, zo skladu výstroja a výzbroje a zo zasadačky.

Dňa 15. júla 1972 sa konali na miestnom futbalovom ihrisku okrskové požiarne preteky, za účasti 19 družstiev v rámci nášho obvodu. Pri tejto príležitosti bola odovzdaná do užívania požiarna zbrojnica, ktorú vybudovali miestni občania. V tomto období požiarnici vypomáhali pri žatevných prácach na JRD, poriadali tanečné zábavy už pri novej požiarnej zbrojnici, poriadali zájazdy na Duklu a pomáhali pri likvidácii veľkého požiaru v Marušinej.

V roku 1974 pribudla do výbavy požiarneho zboru nová motorová striekačka PPS 12 spolu s dvojkolesovým prívesom a kompletným vybavením pre účinný protipožiarny zásah.

Na základe dobrých výsledkov práce požiarnych družstiev, bolo nášmu požiarnemu zboru pridelené v roku 1984 požiarne vozidlo Tatra-805, ktoré bolo schopné prevážať techniku aj požiarne družstvo v počte 10 osôb.

V rokoch 1989 a 1990 zorganizovali hasiči tradičnú akciu pochovávania basy na fašiangy, ktorú dovtedy poriadali športovci.

V roku 1998 sme sa zúčastnili hasebných prác na  požiari, ktorý vypukol na neďalekom vrchu Rokoš 1010m n.m.. Bol vyhlásený najvyšší stupeň poplachu. Horelo 2 dni, počas ktorých sa členovia nášho dhz zúčastnili tri krát, keď sa požiar vždy nanovo rozhorel, keďže sa jednalo o podzemný požiar. Hasilo sa pomocou zakopávania a  voda sa vynášala v genfo vakoch.

V roku 1999 zakúpilo obecné zastupiteľstvo pre potreby požiarneho zboru staršie skriňové motorové vozidlo ÁVIA namiesto T-805, ktorá už neplnila svoj účel. Toto vozidlo bolo určené hlavne k preprave požiarnych družstiev a ťahanie prívesu motorovej striekačky PPS 12.

V roku 2010 dostala obec hasičskú Áviu od okresného riaditeľstva HaZZ SR v Bánovciach nad Bebravou, ktorú sme si zrenovovali a prestriekali. Slúžila nám na zásahy, ale aj dopravu hasičských družstiev a techniky na súťaže.

27. júla 2014 príchodom lokálnej búrky zasiahla našu obec povodeň. Celé námestie, centrum obce, ale aj vrchná časť obce Žitná boli pod vodou. Bol vyhlásený III. povodňový stupeň. Odstraňovania následkov a čerpania vody zo zaplavených domov sa zúčastnili členovia nášho DHZ, ale aj občania obce. Na pomoc prišiel aj DHZ Kšinná a profesionali z OR HaZZ v BN.

Treba poznamenať, že v období po II. svetovej vojne prakticky až do dnešných čias čerpali miestni požiarnici finančné prostriedky na svoju činnosť hlavne z kultúrno spoločenských akcií, ktoré sami organizovali, napr. divadelné predstavenia, tanečné zábavy a pod., ale i z brigád. Materiálne zbor zabezpečoval Miestny národný výbor, dnes obec a ministerstvo vnútra vrámci projektu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, kde sme od roku 2014 v kategórii B.

Skompletizoval: Ing. Vladimír Dúbravka, predseda DHZ Žitná-Radiša

Zdroj: Ondrej Kušnier (kronikár obce) - Príhovor: História DHZ, pri príležitosti 80. výročia založenia DHZ v Žitnej-Radiši; Žitná-Radiša - monografia; Interné doklady DHZ Žitná-Radiša; obecný fotoalbum