Slovenská ikonaEnglish ikona

Oznámenie o začatí konania: výrub drevín parc. č. 112/1 v k.ú. Uhrovec

 21.11.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 112/1 v k.ú. Uhrovec

Číslo konania: 86/2023
Dátum začatia konania: 21. 11. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 11. 2023

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 21. 11. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: javor – 1 kus, jelša lepkavá – 1 kus, lipa malolistá – 1 kus na pozemku KN-C parc. č. 112/1, k.ú. Uhrovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelna@zitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Žitná-Radiša.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.


Zoznam aktualít: