Slovenská ikonaEnglish ikona

Hasiči varujú: začína sa vykurovacia sezóna

 20.10.2023

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

 • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
 • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
 • zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom. 

Za účelom zníženia počtu požiarov preto odporúčame na úseku ochrany pred požiarmi prijať viacero preventívnych opatrení ako sú napríklad:

 • skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
 • vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
 • správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky),
 • popol vysypávať len do nehorľavých nádob,
 • venovať náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam,
 • dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých látok určených na vykurovanie,
 • dbať na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich dlhodobo bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
 • dbajte na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

Komínmi zabezpečujeme odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení do ovzdušia. Pozostávajú z komínového telesa a z komínových prieduchov s príslušným vyberacím otvorom a sopúchmi. Komínové teleso je založené na základovej konštrukcii a ukončené komínovou hlavou.

 • Účinná výška komínového prieduchu – vertikálna vzdialenosť medzi dolnou plochou sopúcha a hornou hranou komínovej hlavy – min. 5,0 m.
 • Sopúch – je otvor, ktorým sa vykurovacie zariadenia pripájajú ku komínovému prieduchu.
 • Vyberací otvor – v najspodnejšej časti prieduchu , slúži na vymetanie sadzí, min. 300 mm od ohňovzdornej podlahy, uzavretý kovovými dvierkami.
 • Vymetací otvor – umiestnený čo najvyššie (cca 800 – 1200 mm od podlahy). V okolí 300 mm od neho nesmie byť horľavá látka (konštrukcia), taktiež podlaha v šírke 600 mm od vymetacieho otvoru musí byť nehorľavá, a jeho otvor je uzavretý kovovými dvierkami.
 • Komínová hlava – ukončenie komínového telesa nad strechou. Z dôvodov protipožiarnej bezpečnosti musí komínové teleso dostatočne presahovať úroveň geometrie tvaru konštrukcie zastrešenia. Pri zastrešení plochou strechou má komínové teleso presahovať hornú úroveň zastrešenia o 1 500 mm, 2 000 mm. Pri zastrešení šikmými strešnými plochami má presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy, minimálne o 650 mm pri vzdialenosti vnútornej plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2000 mm. Ak je táto vzdialenosť väčšia, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10° a výška komínového telesa má byť minimálne 650 mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komínového telesa.

Zdroj: HaZZ BN 


Zoznam aktualít: