Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


NEVYPAĽUJTE !!!

Hasičský a záchranný zbor zaevidoval
výrazný nárast požiarov v prírodnom prostredí  

Za ostatných pár týždňov zaznamenali hasiči zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. Tento typ požiarov každoročne dominuje v štatistike požiarovosti z hľadiska počtu požiarov.

Za prvé tri mesiace roku 2022 zaevidoval Hasičský a záchranný zbor 1 363 požiarov spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa táto štatistika navýšila až o 1050 požiarov.  V ich dôsledku došlo k zraneniu dvoch osôb a jedna osoba bola usmrtená.

V prvom štvrťroku 2022 zasahovali hasiči celkovo pri 4 261 požiaroch, pričom práve 3 338 vzniklo v prírodnom prostredí. Oproti uplynulému roku nastal nárast v počte požiarov v prírodnom prostredí o takmer 191,8%

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Zdroj: HaZZ

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 142 v k.ú. Žitná

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 142 v k.ú. Žitná

Číslo konania: 31/2022
Dátum začatia konania: 23. 02. 202
Dátum zverejnenia: 22. 03. 2022

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22. 02. 2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: orech vlašský , obv. kmeňa 180 cm a orech vlašský, obv. kmeňa 200 cm., na parc. „C“ č. 142 v k.ú. Žitná. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, 956 41 Žitná-Radiša č. 105 alebo elektronicky na adresu: info zitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.3.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 23. marca  2022 o 19,00 hod. vo veľkej sále KD

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Žiadosť JD o priestory bývalej pošty
 5. Akcie v obci
 6. Žiadosti domovy dôchodcov
 7. Vojna na Ukrajine – pomoc
 8. Zámena pozemkov
 9. Miera triedenia odpadu
 10. Projekty Envirofond
 11. Majetkové priznanie starostu obce a HK obce
 12. Iné
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

 

 

 

Informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi MINV

Súbor PDF na stiahnutie:

Informačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi (súbor PDF, 1,6MB, otvori sa v novom okne)

Zdroj: Koordinačné stredisko IZS | OÚ Trenčín

POTRAVINOVÚ ZBIERKU NA POMOC ĽUĎOM UTEKAJÚCIM Z UKRAJINY

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne v spolupráci s OR PZ v Bánovciach n/B vyhlasuje:

POTRAVINOVÚ ZBIERKU NA POMOC ĽUĎOM UTEKAJÚCIM Z UKRAJINY
Vo vojne trpia vždy tí najzraniteľnejší - bežní ľudia. Agresia a útok na Ukrajinu ohrozuje životy a zdravie obyvateľov krajiny, čo chcela žiť tak ako my - v mieri...
Bohužiaľ, situácia je iná. Niekoľko miliónov obyvateľov Ukrajiny je už vyslovene odkázaných na humanitárnu pomoc a pretrvávajúci vojnový konflikt situáciu stále zhoršuje. Našim policajtom a občianskym zamestnancom situácia vo vojnou zmietanej Ukrajine nie je ľahostajná. Chceme preto pomôcť tým, čo našu pomoc potrebujú.
Preto ak máte srdce na pravom mieste a chcete naozaj pomôcť tým najzraniteľnejším - ženám, deťom a starým ľuďom, skrátka tým, čo vašu pomoc potrebujú, spravte to!


Po dohode s pracovníkmi obecného úradu v Ubli, zástupcami humanitárneho centra v Humennom a koordinátormi na hraničnom prechode v Hornom Nemeckom, potrebujú zabezpečiť nasledovné komponenty:

TRVANLIVÉ POTRAVINY:

 • olej
 • soľ
 • cukor
 • pohánka
 • ryža
 • rôzne druhy cestovín
 • mäsové konzervy
 • rybacie konzervy
 • múku (polohrubú, hrubú a hladkú)
 • bezlaktózové mlieko
 • bezlaktózový chlieb
 • chlieb s dlhšou s trvanlivosťou
 • minerálky

OSTATNÉ :

 • čelovky - svetlá
 • sviečky
 • plastový riad, poháre
 • hrubé deky, spacie vaky a karimatky (prosíme nie také, ktorých sa chcete zbaviť, ale nové, prípadne zánovné)
 • Potraviny, ktoré chcete darovať, prineste osobne na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach n/B ul. Školská 27. V prípade otázok volajte Lenka Judinyová , 0961 21 3101, alebo na 096121 3755

Ďakujeme za pomoc. R OR PZ v Bánovciach n/B plk. Mgr. Miloš Šagát

Pomoc pre Ukrajinu

    V súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenou s vojnovým konfliktom na Ukrajine obec Žitná-Radiša úzko spolupracuje s Mestom Bánovce nad Bebravou, Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  ostatnými obcami v okrese, členmi ZMOS a Únie miest Slovenska v nadväznosti na usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie pomoci  utečencom z Ukrajiny.

 

     Dňa 2.3.2022 sa uskutočnilo na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou pracovné rokovanie so starostami obcí okresu Bánovce nad Bebravou, ktorého témou bolo

 

-  koordinovanie postupu pri organizovaní humanitárnej pomoci na území okresu Bánovce n/Bebr. 

-  príprava na možný prílev cudzincov na územie okresu Bánovce n/Bebr. so štatútom dočasného útočiska na území SR

- príprava dlhodobého ubytovania utečencov – stále ubytovacie kapacity (nie tzv. zberné tábory),  evidencia osôb ubytovaných v jednotlivých obciach

-  vytvorenie stáleho skladu humanitárnej pomoci okresu Bánovce n/Bebr., kde by sa sústreďoval  trvanlivý materiál, dočasný materiál s dlhou i krátkou dobou životnosti, (vyzbieraný vždy adresne pre konkrétne osoby alebo podľa   požiadavky nadriadených orgánov alebo humanitárnych organizácií)

 

     V súčasnosti všetky organizácie, ktoré pôsobia priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, hlásia dostatok zásob a materiálu a vyzývajú najmä k tomu, aby občania svojpomocne neorganizovali zbierky a neodvážali vyzbierané veci nekoordinovane do pohraničnej oblasti.

      Mesto Bánovce nad Bebravou  v termíne od 28.2.2022 – 4.3.2022 pokračuje v  zbierke.

      Táto materiálna, prípadne finančná pomoc bude poskytnutá predovšetkým rodinným príslušníkom obyvateľov Ukrajiny, ktorí žijú a pracujú na území nášho okresu.

 

Kto má záujem prispieť materiálne, môže priniesť:

- paplóny, deky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň – čisté

  a v použiteľnom stave

- hygienické potreby (predovšetkým ženské a detské hygienické

  potreby,  plienky, vlhčené obrúsky a pod.)

- trvanlivú detskú a dojčenskú výživu

- lieky bežné voľnopredajné – napr. s obsahom paracetamolu,

  ibuprofénu a pod.

Materiálnu pomoc môžete odovzdať v 2 zberných miestach v čase 8:00 – 16:00 hod.:

- Mestský úrad Bánovce n/Bebr., kancelária prvého kontaktu,  Nám. Ľ. Štúra 1

- Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach n/Bebr., ul. J. Matušku 766/19

 

ZMOS zriadilo transparentný účet:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE:  SK25 0900 0000 0051 8801 0894, z ktorého bude zrejmé kto finančne prispel na pomoc samosprávam a financie budú následné prerozdeľované na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých obcí a miest.

Finančná pomoc je najflexibilnejšia, prosíme Vás podľa Vášho zváženia o peňažný príspevok.

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2509000000005188010894

 

Veľmi si vážime Vašu ochotu pomáhať a ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavujú spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi. Priebežne budeme informovať o tom, čo je potrebné zabezpečiť.

 

Súbory na stiahnutie:

 Ing. Rudolf Botka

starosta obce

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

Memoriál Rudolfa Hanku

Viac info nájdete tu:

Memoriál Rudolfa Hanku

Memoriál Rudolfa Hanku 2022

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na externú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 259 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť