Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Upozornenie: Spoločná poľovačka na diviačiu zver

!!! U P O Z O R N E N I E !!!

Vážení návštevníci lesa.

Dňa 10.12.2022 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. sa v týchto lokalitách uskutoční plánovaná spoločná poľovačka na diviačiu zver schválená LÚ - Pozemkový a lesný odbor, Bánovce nad Bebravou.
Z bezpečnostných dôvodov preto neodporúčame vstup a dôrazne vyzývame verejnosť, aby sa v uvedenom čase nepohybovali v týchto lokalitách – Bánovský vrch, Kozia dolina, Baranie vrchy, Rataje, Očná studnička, Majer, Kopanka, Pasienok, Zosunuté, Zlatné, Ďurač, Bašková, Kiškov járok a ich blízkeho okolia.

Za pochopenie ďakujeme.
Poľovnícke združenie
KŇAŽÍ STÔL, ĽUTOV

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V piatok 18. 11. 2022 sa aj za účasti verejnosti konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žitnej – Radiši, v programe ktorého bolo oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce, zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, zloženie sľubu poslancov a ich uvedenie do funkcií. Svoju činnosť na ďalšie štvorročné volebné obdobie takto začali staronový starosta obce Žitná – Radiša Ing. Rudolf Botka a poslanci Mgr. Michaela Bašková, Ing. Vladimír Dúbravka, Michal Hanko, Ing. Ján Hrebíček a Roman Trebichavský.

Starosta vo svojom príhovore poďakoval voličom za prejavenú dôveru, poslancom, ktorí ukončili s končiacim volebným obdobím aj svoju činnosť, ale poďakoval aj všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľajú na chode našej obce. Okrem realizovaných projektov v minulých rokoch naznačil aj plány do budúcnosti, kde nechýba dokončenie vodovodu v časti obce Radiša, snaha získavať možné finančné prostriedky z Eurofondov, riešenie čističky odpadových vôd alebo kanalizácie, pokračovať v kultúrnych akciách, využívať športové ihrisko a v neposlednom rade snažiť sa o zlepšovanie medziľudských vzťahov. Na záver svojho príhovoru Ing. Botka dodal:
„Vážení občania, verím že vo voľbách ste si vybrali tých, ktorí vás nesklamú, či už ja alebo poslanci Ocz a my všetci zvolení predstavitelia obce sa určite budeme snažiť posúvať našu obec stále vyššie. Prosím vás, aby ste v rámci svojich možností prispeli aj vy k tomuto cieľu a tým nám túto prácu uľahčili. Vždy som tvrdil a stále tvrdím, že ani najlepší starosta neurobí nič bez pomoci poslancov a bez ochoty a pomoci občanov. Verím, že spoločne budeme aj naďalej túto obec zveľaďovať.“
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva skončilo diskusiou a neformálnym posedením.

 

Príhovor starostu obce Rudolfa Botku

Vedenie obce Žitná-Radiša 2022

Referendum 2023: zapisovateľ, technická príprava, delegovanie člena volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie


Starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka menuje zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Žitná-Radiša na Referendum 21.1.2023:

Daša Hanková, Žitná-Radiša 223 , tel. 038 7694421, mobil: 0918 430840, email: dasa.hankova@zitna-radisa.sk

 

Určenie osoby na organizačnú a technockú prípravu Referenda 2023


Osobou na organizačnú a technickú prípravu Referenda 2023 bude Ing. Rudolf Botka, starosta obce.

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na Referendum 2023

 

Daša Hanková, Žitná-Radiša 223 , tel. 038 7694421, mobil: 0918 430840, email: dasa.hankova@zitna-radisa.sk a starosta@zitna-radisa.sk


Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec

 

Číslo konania:  121/2022

Dátum začatia konania: 14. 11. 2022

Dátum zverejnenia:  14. 11. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 14. 11. 2022  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: hlošina úzkolistá v počte 1 kus na pozemku KN – C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelnazitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky odporúča pred vykurovacou sezónou vykonať kontrolu komínov.
Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
Čo treba skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny?
1. Pri palivových spotrebičoch:
- vyčistenie sadzí a nečistôt;
- šamotovanie;
- uzatvárateľnosť dvierok;
- stav a čistotu dymovodu;
2. Pri plynových spotrebičoch, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev vody:
- raz ročne vykonať kontrolu a vyčistenie odborne spôsobilou osobou.

Bezpečnosť pri používaní palivových spotrebičov:
- dodržiavať pokyny pri inštalácii spotrebiča od výrobcu pre bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od horľavého materiálu;
- neukladať na spotrebič ani v jeho blízkosti horľavé látky (mokré oblečenie, horľavé kvapaliny ...);
- používať predpísané palivá;

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiac;
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov;
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov;
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace;
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

Aj keď je čistenie vlastných komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je prenechať túto činnosť na odborníkov. Potvrdenie o čistení a kontrole komína vyhotoví ten, kto ho vykonal. Vzor potvrdenia ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007.

Zdroj KR HaZZ TN

Referendum 2023 - volemný okrsok a zapisovateľka

Obec Žitná-Radiša utvára na Referendum 2023

1. volebný okrsok pre celú obec so sídlom „ Zasadačka KD Žitná-Radiša 105“.

Za zapisovateľku je vymenovaná Daša Hanková, tel. č. 038 7694421, mobil: 0918 430 840.

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 658 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť