Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


OZNAM - zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne ako vecne príslušný správny orgán podľa § 11 ods. 2 písm. a) v spojení s § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia rozhodol rozhodnutím č. TSK/2023/09285-3 zo dňa 24. októbra 2023 žiadosti účastníka konania – spoločnosti BONUMED s. r. o., Dežerice, IČO: 51 855 232, zastúpenej štatutárnym orgánom – konateľkou MUDr. Bc. Gabrielou Mikulášovou vo veci zmeny povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa § 17 v spojení s § 12 a § 13 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyhovuje a žiadateľovi sa podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je:

Textilná 2600/4A, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti je:

MUDr. Bc. Gabriela Mikulášová

 

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
na základe rozhodnutia

Trenčianskeho samosprávneho kraja
začína dňom 1. decembra 2023.

 

Obec Uhrovec, zastúpená starostkou obce Ing. Zuzanou Máčekovou, na základe dohody s MUDr. Bc. Gabrielou Mikulášovou, konateľkou spoločnosti BONUMED s. r. o., Dežerice, poskytovateľom zdravotníckej ambulantnej starostlivosti informuje o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia v obci Uhrovec. Odporúča v prípade ďalších otázok súvisiacich so zmenou miesta komunikovať priamo s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V súčasnej dobe väčšina obcí už nemá vo svojom katastrálnom území ani pediatrov, zubných lekárov, či všeobecných lekárov, ktorí by poskytovali zdravotnú starostlivosť. V mnohých mestách chýbajú aj odborní špecializovaní lekári. V nemocniciach dochádza postupne k redukcii poskytovanej zdravotnej starostlivosti a odchodu odborných lekárov do väčších nemocníc. Niektoré obce nemajú vybudované ani priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Naša obec takéto priestory má a zabezpečila aj ich obnovu, preto nás mrzí, že pani doktorka mení miesto prevádzkovania zdravotného zariadenia a z našej obce po 5 rokoch odchádza do Bánoviec nad Bebravou. MUDr. Bc. Gabriela Mikulášová nám na osobnom stretnutí oznámila, že o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia do okresného mesta Bánovce nad Bebravou uvažovala už dlhšie, aj v dôsledku poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov z iných obcí okresu, ktorým je výhodnejšie dochádzať do Bánoviec nad Bebravou. Počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch zdravotného strediska v našej obci sme mali vzájomne korektné vzťahy.

Obec dlhodobo nemenila dohodnuté podmienky nájmu a na svoje náklady zabezpečovala aj rôzne opravy a údržbu prenajatých priestorov, pričom cena za poskytnuté služby nebola premietnutá do úhrad za nájom. Starostovia Združenia obcí Uhrovská dolina poskytli aj finančný príspevok na udržanie a zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v Mikroregióne Uhrovská dolina.

Vzhľadom na súčasnú legislatívu, obmedzené kompetencie miestnej samosprávy a nedostatok všeobecných lekárov bude obnovenie prevádzky zdravotného zariadenia v našej obci zložitý proces. Napriek tomu sa pokúsime v spolupráci s TSK, odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci hľadať možnosti využitia existujúcich priestorov zdravotného strediska pre činnosť všeobecného lekára, resp. ďalších odborných lekárov – špecialistov, ktorí by mohli poskytovať svoje zdravotnícke služby aj pre ostatných občanov nášho okresu.

Starostovia obcí, poslanci OZ Mikroregiónu Uhrovská dolina majú záujem spoločne riešiť a udržať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v obci Uhrovec.

S úctou

Ing. Zuzana Máčeková

starostka obce Uhrovec

Zdroj: www.uhrovec.sk

Označovanie popolníc na komunálny odpad v obci - 4.11.2023

Nálepky na popolnice sa budú lepiť 4.11.2023. Žiadame občanov, aby mali popolnice vyložené pred domom.

 

Vážení občania,

naša obec zavádza nový spôsob vývozu popolníc. Od novembra (pokiaľ sa nálepky stihnú nalepiť v októbri) bude spoločnosť, ktorá vykonáva vývoz popolníc vysypávať len popolnice, ktoré budú označené nálepkou (vzor nálepky môžete vidieť nižšie).

Jednotlivé čísla nálepiek budú spárované s číslom domu. Príslušný zoznam bude vedený obecným úradom. Pri výmene popolnice dostanete na obecnom úrade nové číslo nálepky (starú popolnicu bude potrebné odovzdať aj s nálepkou).

Každý dom alebo byt ma nárok na vývoz 1ks popolnice v prípade, že v ňom majú nahlásený trvalý/prechodný pobyt 1-4 osoby (chatárom sa vyváža 1ks popolnice). Dom alebo byt, v ktorom má trvalý pobyt 5 a viac osôb ma nárok na vývoz 2ks popolníc (pokiaľ o to požiada). Podľa uvedeného kľúča budú prideľované nálepky na popolnice.

V prípade, že máte dve popolnice ale trvalý/prechodný pobyt v dome alebo v byte majú nahlásené maximálne 4 osoby, dostanete nálepku len na 1ks popolnice. Druhú popolnicu bez nálepky Vám spoločnosť realizujúca vývoz odpadu nevysype!

Veríme, že uvedeným opatrením sa nám podarí znížiť množstvo odpadu, ktoré produkujú naši občania.

Obec Žitná-Radiša 

Vzor nálepky:

Popolnice - vzor nálepky

Turistická tabuľa v našej obci

Dňa 24.10.2023 bola na rázcestí obce pred materskou školou nainštalovaná Klubom slovenských turistov Bánovce nad Bebravou za pomoci obce Žitná-Radiša nová tabuľa – mapa Strážovských vrchov. Uvedená mapa zobrazuje všetky turistické trasy nielen v našej doline, ale aj širšie po celých Strážovských vrchoch. Nakoľko naša obec leží v srdci Uhrovskej doliny, kde je pomerne dobrý turistický ruch, takáto mapa tu bola potrebná a veríme, že pomôže návštevníkom obce, ale aj celej Uhrovskej doliny k lepšej orientácii po nej.
Obec už dávnejšie plánovala podobnú informačnú tabuľu, ale po konzultácii s KST, že klub plánuje takúto aktivitu po viacerých obciach sme počkali na jej realizáciu. Týmto sa chceme poďakovať KST Bánovce nad Bebravou, konkrétne Mariánovi Chovancovi za splnenie tohto sľubu a veríme, že mapa bude dlho slúžiť svojmu účelu.

Turistická tabuľa v Žitnej-Radiši

Turistická tabuľa v Žitnej-Radiši

Hasiči varujú: začína sa vykurovacia sezóna

Požiar komína

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

 • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
 • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
 • zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom. 

Za účelom zníženia počtu požiarov preto odporúčame na úseku ochrany pred požiarmi prijať viacero preventívnych opatrení ako sú napríklad:

 • skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
 • vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
 • správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky),
 • popol vysypávať len do nehorľavých nádob,
 • venovať náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam,
 • dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých látok určených na vykurovanie,
 • dbať na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich dlhodobo bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
 • dbajte na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

Komínmi zabezpečujeme odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení do ovzdušia. Pozostávajú z komínového telesa a z komínových prieduchov s príslušným vyberacím otvorom a sopúchmi. Komínové teleso je založené na základovej konštrukcii a ukončené komínovou hlavou.

 • Účinná výška komínového prieduchu – vertikálna vzdialenosť medzi dolnou plochou sopúcha a hornou hranou komínovej hlavy – min. 5,0 m.
 • Sopúch – je otvor, ktorým sa vykurovacie zariadenia pripájajú ku komínovému prieduchu.
 • Vyberací otvor – v najspodnejšej časti prieduchu , slúži na vymetanie sadzí, min. 300 mm od ohňovzdornej podlahy, uzavretý kovovými dvierkami.
 • Vymetací otvor – umiestnený čo najvyššie (cca 800 – 1200 mm od podlahy). V okolí 300 mm od neho nesmie byť horľavá látka (konštrukcia), taktiež podlaha v šírke 600 mm od vymetacieho otvoru musí byť nehorľavá, a jeho otvor je uzavretý kovovými dvierkami.
 • Komínová hlava – ukončenie komínového telesa nad strechou. Z dôvodov protipožiarnej bezpečnosti musí komínové teleso dostatočne presahovať úroveň geometrie tvaru konštrukcie zastrešenia. Pri zastrešení plochou strechou má komínové teleso presahovať hornú úroveň zastrešenia o 1 500 mm, 2 000 mm. Pri zastrešení šikmými strešnými plochami má presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy, minimálne o 650 mm pri vzdialenosti vnútornej plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2000 mm. Ak je táto vzdialenosť väčšia, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10° a výška komínového telesa má byť minimálne 650 mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komínového telesa.

Súbor PDF na stiahnutie:

Zdroj: HaZZ BN

Označovanie popolníc na komunálny odpad v obci

Vážení občania,

naša obec zavádza nový spôsob vývozu popolníc. Od novembra (pokiaľ sa nálepky stihnú nalepiť v októbri) bude spoločnosť, ktorá vykonáva vývoz popolníc vysypávať len popolnice, ktoré budú označené nálepkou (vzor nálepky môžete vidieť nižšie).

Nálepky na popolnice sa budú lepiť v priebehu októbra (v prípade nepriaznivého počasia počas víkendov až v novembri), preto prosíme občanov, aby mali popolnice vyložené pred domom. Jednotlivé čísla nálepiek budú spárované s číslom domu. Príslušný zoznam bude vedený obecným úradom. Pri výmene popolnice dostanete na obecnom úrade nové číslo nálepky (starú popolnicu bude potrebné odovzdať aj s nálepkou).

Každý dom alebo byt ma nárok na vývoz 1ks popolnice v prípade, že v ňom majú nahlásený trvalý/prechodný pobyt 1-4 osoby (chatárom sa vyváža 1ks popolnice). Dom alebo byt, v ktorom má trvalý pobyt 5 a viac osôb ma nárok na vývoz 2ks popolníc (pokiaľ o to požiada). Podľa uvedeného kľúča budú prideľované nálepky na popolnice.

V prípade, že máte dve popolnice ale trvalý/prechodný pobyt v dome alebo v byte majú nahlásené maximálne 4 osoby, dostanete nálepku len na 1ks popolnice. Druhú popolnicu bez nálepky Vám spoločnosť realizujúca vývoz odpadu nevysype!

Veríme, že uvedeným opatrením sa nám podarí znížiť množstvo odpadu, ktoré produkujú naši občania.

Obec Žitná-Radiša 

Vzor nálepky:

Popolnice - vzor nálepky

ENVI PAK: Kam s odpadom počas Dušičiek

Plagát na stiahnutie:

Plagát - Kam s odpadom počas Dušičiek (súbor PDF, 194kB, otvorí sa v novom okne)

 

K jesennému obdobiu neodmysliteľne patria Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Cintoríny sa zaplnia vencami, kyticami, kahancami, sviečkami a inými ozdobami, ktoré po krátkej dobe končia v preplnených kontajneroch. Tentokrát sme si pre váš pripravili inšpiratívny článok, ako si uctiť nielen našich blízkych zosnulých, ale aj našu prírodu.

 

Zdroj: ENVI - PAK

 

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Odvoz odpadu v aplikácii

Tu nájdete prehľadne vyobrazenie odvozu odpadov v našej obci:

www.odvoz-odpadu.eu
(Žitná-Radiša)

Je možnosť si nainštalovať aj aplikáciu do mobilného zariadenia, ktorá vás upozorní.

www.odvoz-odpadu.eu/

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 245 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť