Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


POŠTA: OZNÁMENIE O ÚPRAVE HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Pošta UHROVEC bude v dňoch
od 22.8. do 26.08.2022
poskytovať služby nasledovne:

Pondelok 08:30 - 13:00 14:00 – 14:30
Utorok 08:30 – 13:00 14:00 – 14:30
Streda 08:30 – 12:00 15:00 – 17:00
Štvrtok 08:30 – 13:00 14:00 – 14:30
Piatok 08:30 – 13:00 14:00 – 14:30

Pošta Uhrovec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania - Stavebníci Mário Porubský a Ivana Rusňáková „Rodinný dom“ - pozemok KN „C“ parc. č. 210 v katastrálnom území Radiša.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania - Stavebníci Mário Porubský a Ivana Rusňáková (súbor PDF, 135kB, otvorí sa v novom okne)

 

POZVÁNKA: Obecné zastupiteľstvo 19.8.2022

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša

 ktoré sa uskutoční

dňa 19. apríla  2022 o 20,00 hod. v zasadačke OU

Program:

 1. Program
  2. Obecný byt - zmluva
  3. Oslavy SNP
  4. Pelety KD
  5. DHZ dotácia, vyúčtovanie
  6. Komín MŠ
  7. Komunálne voľby
  8. Interpelácie poslancov
  9. Záver.

 Ing. Rudolf Botka,starosta obce

OÚ žiadosť o oboznámenie občanov: Splaškové odpadové vody

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, upozorňuje občanov, že vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd je priestupkom v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Počas vysokých teplôt a nízkych prietokov vo vodných tokoch, čo sú okrem znečistenia povrchovej vody ďalšie rizikové faktory pre úhyn rýb a vodných živočíchov, bude vypúšťanie splaškových odpadových vôd do vodných tokov podliehať zvýšenému monitoringu zo strany správcu vodných tokov a Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Zistené nelegálne vypúšťanie odpadových vôd bude riešené v priestupkovom konaní s využitím hornej sadzby zákonného rozmedzia ukladaných pokút.

Ďakujeme za spoluprácu, s pozdravom


RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Okresnému úradu v Bánovciach nad Bebravou

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV 11.8.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 21, písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou od 8:00 hodiny 11. augusta 2022 do odvolania


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14, ods. (2), písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu


Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určí vyhliadkové teréne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
   1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
   2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
   3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

Nový príspevok k voľbám 2022

Pribudol nový príspevok k voľbám:

Oznámenie o čase a mieste konania pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

 

Odkaz sa nachádza v ľavom hlavnom menu, alebo klikni tu: Voľby

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 275 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť