Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Spaľovanie slamy v obci

Po mnohých vašich otázkach ohľadom pálenia slamy vám prinášame odpoveď z Okresného Riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru (OR HaZZ) v Bánovciach nad Bebravou na túto tému:
Právne predpisy o ochrane pred požiarmi spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve nezakazujú. Treba však brať ohľad na to, kde sa spaľuje. Aby sa nespaľovala v blízkosti lesa, kde hrozí rozšírenie ohňa do lesného požiaru.
Odporúčam však každej fyzickej osobe, ktorá bude spaľovanie vykonávať, aby telefonicky toto spaľovanie nahlásila na operačné pracovisko Bánovského HaZZ – 760 22 22. Kde sa nahlási: Miesto spaľovania, kontaktná osoba a telefónne číslo pre prípad overenia či hlásená udalosť nie je nahlásené spaľovanie o ktorom sa vie. Predíde sa tým zbytočným výjazdom HaZZ.
Dohodnite sa , že spaľovanie budú vykonávať majitelia malých parciel ako fyzické osoby – občania za asistencie Vašej jednotky aj s technikou. Od fyzických osôb totiž zákon o Ochrane pred Požiarmi (OOP) nevyžaduje žiadnu dokumentáciu ku spaľovaniu.
Ďalej si Vás ešte dovoľujem upozorniť na nutnosť vytvoriť zo slamy na radoch kopy a spaľovať tieto kopy, nie slamu na radoch tak, ako vypadlo z kombajnu. To by už nebolo spaľovanie ale vypaľovanie, čo je zákonom o OPP zakázané a sankcionovateľné!!!!
Predpokladám, že nie je potrebné pripomínať, že pri spaľovaní je potrebný mobilný telefón aspoň u jednej osoby, ktorá sa na mieste spaľovania nachádza.
DHZO Žitná-Radiša občanom obce ponúka asistenciu a aj riadne ohlásenie na OR HaZZ.
Aby nedochádzalo k obmedzovaniu pokojného spolunažívania občanov v obci dymom, odporúčaný je čas, kedy sa bude môcť slama spaľovať (ľudia by si v tom čase zatvorili okná a nevešali prádlo). Ak by bolo potrebné spaľovať do budúcna prosím nahláste svoju žiadosť o asistenciu s dostatočným časovým predstihom.
Spaľovanie by sa vykonávalo
· v sobotu 8.8.2020 od 13:00 do 17:00 v časti obce Radiša a časti Kanada začiatok z horného konca Radiše
· v nedeľu 9.8.2020 od 9:00 do 13:00 v časti obce Žitná začiatok z horného konca obce Žitná
Záujemcovia o asistenciu pri spaľovaní nech sa nahlásia na tel. číslo 0915 132 584 - Michalovi Hankovi - veliteľovi DHZO alebo na obecnom úrade počas stránkových hodín.
DHZO Žitná-Radiša

Kontajnery na triedený odpad bližšie k vám

Vážení spoluobčania Žitnej-Radiše. Včera boli roznesené po obci kontajnery na sklo a papier bližšie k vám. Verím, že táto zmena vám uľahčí triedenie, čiže separovanie odpadu a zvýši sa tam miera triedenia odpadu, ktorá ovplyvňuje poplatok za komunálny odpad v našej obci. Kontajnery je možné premiestniť aj na iné miesto po konzultácii s vedením obce. Ich umiestnenie je skúšobné a na fotografiách vidíte kde sa nachádzajú. Čo patrí do ktorého kontajnera je napísané na príslušnej nádobe.
Pre tých, ktorí by nevedeli: Plasty sa separujú do vriec v domácnostiach (vrecia sú dostupné na úrade) a miesto pre plné vrecia s plastom sa nachádza za obecným úradom s prístupom od miestnych potravín.
Na bio odpad sú dostupné na obecnom úrade kompostéry zdarma. Umiestniť si ich môžete na svojom pozemku a vytvárať si tak kompost (hnojivo) z vlastného bio odpadu (či už z kuchyne alebo aj záhrady: Predstavte si napríklad vňate zo zemiakov už nemusíte páliť na záhrade a obťažovať tým susedov, alebo i vychladnutý popol z dreva možno do kompostu umiestniť). Leták ku kompostovaniu dostanete ku kompostéru na obecnom úrade, ale aj internet, je plný návodov ako na to. Napríklad: https://www.zemito.sk/blog/ako-spravne-kompostovat--co-patri-a--co-nepatri-do-kompostera-2/
Železný odpad - Dobrovoľný hasičský zbor Žitná-Radiša minimálne raz ročne uskutočňuje zber železného odpadu v obci. Odovzdaním a ušetreným tohto odpadu podporíte nie len činnosť nášho DHZ, ale i zvýšite podstatne mieru separovania v obci, keďže železo predstavuje najťažší druh odpadu.
Triedenie na cintorínoch: Už dávno pribudli na cintoríne nádoby na separovaný odpad, na ktorých je napísané čo do nich patrí. Veľmi dobre ste si zvykli odpad do nich triediť. Novinkou však je, že možno separovať aj bio odpad na cintorínoch. Kompostéry boli umiestnené: jeden v Radiši pri bráne od Kšinnej a jeden pri cintoríne v Žitnej. Ten sa nachádza pri dome smútku z vonkajšej strany cintorína nad veľkoobjemovým kontajnerom. Opäť je na ňom napísané, čo tam patrí.
Plastové vence, keďže pozostávajú z viacerých materiálov, tak sa neseparujú. Patria do komunálneho odpadu (v Žitnej do veľkoobjemového kontajnera) v Radiši bol umiestnený zvlášť kompostér iba pre plastové vence (keďže malé popolnice na komunálny odpad by boli ihneď plné), je riadne označený. Ak by som mohol na vás apelovať, dajte prednosť vencom z prírodných materiálov, ktoré možno kompostovať. Dajte prednosť sklenným svietnikom, v ktorých možno kahance vymieňať a vhadzujte a čítajte na nádobách na separovaný zber, čo do ktorej patrí.

Súbor PDF na stiahnutie:

OZNAM: Futbalový oddiel v Žitnej-Radiši

INFORMÁCIA OBECNÉHO ÚRADU V ŽITNEJ – RADIŠI O FUTBALOVOM ODDIELE

Z dôvodu viacročnej a sústavne sa prehlbujúcej krízy stavu hráčskej základne vo Futbalovom oddiele pri Obecnom úrade v Žitnej-Radiši, Obecné zastupiteľstvo v tejto súvislosti reagovalo na ponuku Obecného úradu Horné Naštice a odsúhlasilo na svojom zasadnutí dňa 5. 7. 2020 spoluprácu s Obecným úradom v Horných Našticiach vytvorenie spoločného Futbalového klubu. Po vzájomnej zmluvnej dohode oboch obecných úradov je tento klub riadne zaregistrovaný na Oblastnom výbore Slovenského futbalového zväzu v Prievidzi pod klubovým názvom Futbalový klub Horné Naštice  -  Žitná-Radiša / v skratke FK HN – ŽR/  a taktiež je riadne prihlásený do hierarchií futbalových súťaží v sezóne 2020-2021, kde bude účinkovať v súťaži VIII. Liga   - II. Trieda okresu Bánovce nad Bebravou.

Do tejto súťaže je zaradených  týchto 11 futbalových družstiev:

 • FK Dvorec
 • FK Haláčovce – Otrhánky
 • FK Horné Ozorovce
 • FK HN – ŽR
 • FK Malá Hradná
 • FK Miezgovce
 • FK Naša Podhorie
 • FK Prusy
 • FK Šišov
 • FK Veľké Držkovce
 • FK Zlatníky

Futbalové mužstvo  FK HN – ŽR svoje domáce zápasy bude hrať v sobotu v úradnom hracom čase striedavo na futbalových ihriskách v oboch obciach.

Celý rozpis súťaže je na webovej stránke OBLFZ Prievidza.

Zmluvne dohodnuté termíny domácich zápasov FK HN – ŽR v jesennej časti súťaže.

 • 2. kolo sobota 29. 8. 2020 FK HN – ŽR - FK Prusy hrá sa v Žitnej-Radiši
 • 4. kolo sobota 12. 9. 2020 FK HN – ŽR – FK Šišov hrá sa v Žitnej-Radiši
 • 7. kolo sobota 3. 10. 2020 FK HN – ŽR - FK Horné Ozorovce hrá sa v Horných Našticiach
 • 9. kolo sobota 17. 10. 2020 FK HN – ŽR - FK Naša Podhorie hrá sa v Horných Našticiach

Obecný úrad v Žitnej-Radiši

Ordinačné hodiny: MUDr. Mikulášová - od 20.7.2020

Lekár : MUDr. Gabriela Mikulášová

Sestra: Ľubica Hudáková

 

Plánované odbery krvi sa realizujú denne od 6.30 hod. do 7.30 hod.

 

Pondelok:

7.00-12.00, 12.00-12.30 hod obed

12.30-15.00 pracujúci , administratíva

Utorok:

7.00-12.00, 12.00-12.30 obed

12.30-13.00 administratíva, návštevy

Streda:

7.00-12.00, 12.00-12.30 obed,

12.30-16.00 pracujúci, administratíva

Štvrtok:

7.00-12.00, 12.00-12.30 obed,

12.30-13.00 administratíva, návštevy

Piatok:

7.00-12.00, 12.00-12.30 obed,

12.30-13.00 administratíva

Plán rozvoja verejných vodovodov 2021-2027

Súbor PDF na stiahnutie:

Ide o dokument, ktorý aktualizuje plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácie. Je to súčasť Vodného plánu Slovenska a jeho aktualizácia na nasledujúce roky.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. 

Oznámenie je zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren (odkaz mimo webového sídla)

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nie len v kontajneri

Plagát môžete stiahnúť aj v PDF fotmáte:

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nie len v kontajneri - plagát (súbor PDF, 1,01MB, otvorí sa v novom okne)

 

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nie len v kontajneri - plagát - náhladová kvalita

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 127 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Používaním stránok prevádzkovateľa Obec Žitná-Radiša súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.