Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec

 

Číslo konania:  121/2022

Dátum začatia konania: 14. 11. 2022

Dátum zverejnenia:  14. 11. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 14. 11. 2022  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: hlošina úzkolistá v počte 1 kus na pozemku KN – C parc. č. 402/1 v k.ú. Uhrovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelnazitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky odporúča pred vykurovacou sezónou vykonať kontrolu komínov.
Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
Čo treba skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny?
1. Pri palivových spotrebičoch:
- vyčistenie sadzí a nečistôt;
- šamotovanie;
- uzatvárateľnosť dvierok;
- stav a čistotu dymovodu;
2. Pri plynových spotrebičoch, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev vody:
- raz ročne vykonať kontrolu a vyčistenie odborne spôsobilou osobou.

Bezpečnosť pri používaní palivových spotrebičov:
- dodržiavať pokyny pri inštalácii spotrebiča od výrobcu pre bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od horľavého materiálu;
- neukladať na spotrebič ani v jeho blízkosti horľavé látky (mokré oblečenie, horľavé kvapaliny ...);
- používať predpísané palivá;

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiac;
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov;
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov;
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace;
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

Aj keď je čistenie vlastných komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je prenechať túto činnosť na odborníkov. Potvrdenie o čistení a kontrole komína vyhotoví ten, kto ho vykonal. Vzor potvrdenia ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007.

Zdroj KR HaZZ TN

Referendum 2023 - volemný okrsok a zapisovateľka

Obec Žitná-Radiša utvára na Referendum 2023

1. volebný okrsok pre celú obec so sídlom „ Zasadačka KD Žitná-Radiša 105“.

Za zapisovateľku je vymenovaná Daša Hanková, tel. č. 038 7694421, mobil: 0918 430 840.

POZVÁNKA: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša 18.11.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša,
ktoré sa uskutoční
dňa 18. novembra 2022 o 18,00 hod. v zasadačke KD

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OcZ
9. Oblasti poradných orgánov a priorít poslancov OcZ v obci
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver.

Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

Viac informácií nájdete na stránke ministerstva vnútra tu: Referendum (odkaz na externú stránku)

Bezplatné dlhové poradenstvo

Leták na stiahnutie:

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

SMS rozhlas v obci

Obecný úrad

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Úradné hodiny

Po-Pia: 7:00-15:30

Kto je online

Práve tu je 580 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť