Skočiť na hlavné menu | Skočiť na ľavú časť stránky | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku

Vitajte na stránke obce Žitná-Radiša


Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 7.10.2021

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 a § 7 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši

zvolávam

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žitná-Radiša,

 ktoré sa uskutoční

dňa 7. októbra  2021 o 19,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu

    Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola uznesení

5. Projekty z Envirofondu, zmluvy Open Door
6. Oddrenážkovanie KD
7. Oprava retenčnej nádrže, osadenie rúry v Karolintháli
8. Povodne, úprava poškodených brehov
9. Audit obce
10. Uhrovec , mikroregión, SNP, zasadnutie TSK
11. Žiadosť o kúpu pozemku
12. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu
13. VZN o pridelení bytu
14. Úprava rozpočtu
15. Iné

- dovoz peliet
- SNP v obci
- MŠ deti
- vyhlasovanie obecným rozhlasom pri úmrtí občana
- akcie - úcta k starším, jubilanti
- aktivační pracovníci

16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia
18. Uznesenie
19. Záver.

  Ing. Rudolf Botka, starosta obce

TRIEDIME: Čo kam patrí?

Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie občanov spojené s odpadom.

Môže sa zdať, že už každý vie, čo kam patrí v rámci triedeného zberu. Avšak stále sa stretávame s otázkami od občanov na konkrétne druhy odpadov a ich správne triedenie. Práve preto sme pripravili návod v podobe plagátu A4, kde sme sa zamerali na jednotlivé druhy odpadu.

Tu stiahneš plagát: Čo kam patrí - Radíme, ako správne triediť odpad - plagát (súbor PDF, 631kB, otvorí sa v novom okne)

Veríme, že aj vďaka tejto podpore spoločne prispievame k znižovaniu množstva odpadu vznikajúceho v domácnostiach. Nezabúdajme, že ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch!

 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale: Označenia na obaloch - triedený zber
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 Zdroj: ENVI-PAK

Zmena otváracích hodín pošty Uhrovec

streda  22.9.2021   9,30 - 11,30

štvrtok 23.9.2021   8,00 - 13,00 a 14,00 - 17,00.

MAS Strážovské vrchy: Výzva pre podnikateľov (A1 - Podpora podnikania a inovácií)

Viac info o výzve pre podnikateľov na webovej stránke MAS Strážovské vrchy.

 

Odkaz na výzvu: http://mas-sv.sk/projekty/vyzvy/vyzvy-mas-2014-2020/aktivita-a1-podpora-podnikania-a-inovacii/ (otvorí sa v novom okne)

SPOMIENKOVÉ OSLAVY 77. VÝROČIA SNP V NAŠEJ OBCI (+foto)

V piatok 27. 8. 2021 o 18. hodine sa v našej obci pred pamätníkom padlých v Slovenskom národnom povstaní začali spomienkové oslavy konané z príležitosti 77. výročia začiatku slovenského protifašistického odboja v 2. svetovej vojne – Slovenského národného povstania. Už aj za účasti verejnosti si  pietnym aktom  kladenia  venca k pamätníku  uctili predstavitelia obce  pamiatku všetkých, ktorí v SNP položili svoje životy. Po štátnej hymne a po prednese básne položil veniec k pamätníku zástupca organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Dušan Adame. Potom sa účastníkom osláv prihovoril starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka. Ten vo svojom prejave stručne pripomenul históriu celého SNP ako aj históriu odboja v našej obci a jej okolí, poukázal na genocídu  páchanú na civilnom obyvateľstve o čom svedčia pamätníky obetiam v každej obci uhrovskej doliny a na Cibislávke.

„Tieto naše stretnutia nie sú iba spomienkou na časy minulé, nie sú ani o hľadaní vinníkov či preferovaní názorov na toto obdobie, ale mali by byť poučením a upozornením na to, že aj v súčasnosti je veľká hrozba fašizmu a iných extrémistických názorov, ktorými sú ovplyvniteľní hlavne mladí ľudia, ktorých treba viesť k tomu, aby nikdy nezažili to, čo zažili ich predkovia počas SNP a 2. svetovej vojny. To, čo sa deje v našej spoločnosti dnes najviac rezonuje v médiách a na  sociálnych sieťach, kde si hocikto schovaný za anonymný status  napíše to, čo mu  vyhovuje. Ako ľuďom vysvetliť, že tento druh masovokomunikačných prostriedkov neprináša vždy pravdu?

Ja verím, že práve pri takýchto stretnutiach a práve tu sa vštepujú aj mladým generáciám myšlienky, z ktorých vzíde dobrá úroda zdravého ľudského rozumu a bolo by na škodu takéto stretnutia nerobiť.

Nestretávame sa tu pre zábavu ani  nehovoríme zakaždým nové veci. SNP bolo iba jedno a rozprávať o ňom zakaždým inak by bolo prekrúcaním faktov a histórie. Stretávame sa tu preto, aby sme si pripomenuli, spomínali ale hlavne nikdy nezabudli.“  dodal starosta obce Ing. Botka na záver svojho prejavu.

Oslavy, ktoré svojimi piesňami spestrila aj ženská spevácka skupina z našej obce pokračovali na športovom ihrisku kultúrnym programom ľudových piesní a tancov v podaní mladých heligonkárov Mendelových a domácej Folklórnej skupiny ROZMAJRÍN a zapálením partizánskej vatry – symbolu Slovenského národného povstania.

Odkaz do fotogalérie: SPOMIENKOVÉ OSLAVY 77. VÝROČIA SNP V NAŠEJ OBCI - odkaz do fotogalérie

OR PZ SR informuje: Zvýšený počet priestupkov počas hubárskej sezóny

Teplé letné slnečné dni, ako aj dostatok vlahy spustil hubársku sezónu v našom okrese v  plnom prúde. Pri tejto vášni však netreba zabúdať na dodržiavanie predpisov, hlavne zákazu vjazdu do lesných porastov, ako aj zabezpečenie motorových vozidiel po ich opustení. Taktiež ponechanie cenných vecí v týchto vozidlách sú výzvou k nekalej činnosti zlodejov.  Ako nám ukazujú posledné dni, nie všetci tieto odporúčania ako aj povinnosti rešpektujú. Len v poslednom víkendovom týždni bolo skontrolovaných policajtami v našom okrese na parkoviskách v blízkosti lesných porastov vyše 80 motorových vozidiel. Porušenie zákazu vjazdu bolo zistené v 2 prípadoch. Taktiež vyskytli prípady, kedy si vodiči neuzamkli svoje vozidla a odišli do lesa. Netreba však zabudnúť, že les je prvom rade miestom oddychu a domovom stoviek  živočíchov našej fauny. Preto by sme sa mali v lese aj primerane správať.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 3   ukladá povinnosť vodičovi viesť motorové vozidlo len na cestách. To znamená, že sa „Zakazuje  používať motorové vozidlo na iných miestach než na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatívne sa vymedzujú výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením sa sleduje najmä ochrana životného prostredia, kľudu a verejného poriadku v oddychových zónach ako sú parky, lesy, lúky, vinohrady, poľnohospodárske pozemky a pod.“ Takéto porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke je teda priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. Ich objasňovanie a prejednávanie patrí do pôsobnosti Policajného zboru, resp. je odstúpené inému príslušnému  správnemu orgánu (napr. OU). V blokovom konaní sa za toto porušenie môže uložiť  pokuta  do výšky 150 € a pri závažnom porušení povinností v správnom konaní až do výšky 300 € a zákazom činnosti do 2 rokov. Akékoľvek jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest bez právneho dôvodu je v súčasnosti nezákonné. Ak použijete vozidlo mimo cestu a nie ste na území, ktoré patrí do lesného pôdneho fondu alebo tam nie je vyhlásený stupeň ochrany 2 a vyšší, dopúšťate sa dopravného priestupku  môže vám byť uložená skôr uvedená pokuta. V prípade, že s vozidlom jazdíte po pozemku v druhom a vyššom stupni ochrany alebo po pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, formálne sa dopúšťate trestného činu, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až jeden rok.

 

Ďalšia zákonná norma, ktorá upravuje uvedenú problematiku je „Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.  § 31 ods. 1, písm. d)“,  ktorá taktiež upravuje zákaz niektorých činností.  Na  lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou, štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy /cyklotrasa/. Lesnou cestou je spevnená komunikácia /napr. asfaltka, štrková cesta atď./, ktorá nie je podľa katastra nehnuteľností lesným pozemkom, ale napr. ostatným, či zastavaným pozemkom. Aj v uvedenom prípade hrozia za porušenie zákona stanovené sankcie uložené príslušným správnym orgánom.

            Príslušníci Policajného zboru a  členovia lesnej a poľovníckej stráže (vyčlenení Okresným úradom Bánovce nad Bebravou)  s pôsobnosťou určenou v rámci okresu budú  dohliadať na dodržiavanie zákonov na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva ako aj cestnej premávky.

plk. Mgr. Miloš Šagát, riaditeľ OR PZ SR v BN

Vyhľadávanie na zitna-radisa.sk

Úradné hodiny počas pandémie

Po-Pia: od 7.30 do 15.30.

Na úrad sa môže vstúpiť iba
s rúškom, alebo prekrytou tvárou.

SMS rozhlas v obci

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na externú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Kontakt na obecný úrad v Žitnej-Radiši

Základné info

Adresa:

Obec Žitná-Radiša
Obecný úrad č. 105
956 41 Uhrovec

Tel.:

+421 (0)38 7694421

E-mail.:

info(zavináč)zitna-radisa.sk

Starosta:

Ing. Rudolf Botka

Kto je online

Práve tu je 233 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť