Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu (aktualizované)

Na stiahnutie:

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne v Obecnom úrade s kultúrnym domom v obci Žitná – Radiša na biomasu

Kód ITMS2014+:  310041U185

Prijímateľ: Obec Žitná - Radiša,

Žitná Radiša 105, 956 42 Žitná-Radiša

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná Radiša  

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:  OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

4/2020-8/2020

 

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

19.3.2020

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov: 183 352,82 EUR

Maximálna výška NFP (95 %): 174 185,18 EUR

Výška spolufinancovania (5 %): 9 167,64 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Obec Žitná - Radiša sa nachádza okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 452 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Žitná - Radiša z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti, ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne dôjde demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.op-kzp.sk

Logo slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk

Logo europsky fond regionálneho rozvoja

www.ec.europa.eu

Vlajka Európskej únie

www.europa.eu