Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša

Názov projektu : Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša

Kód ITMS2014: 074TN220130

Prijímateľ: Obec Žitná-Radiša

Žitná-Radiša 105 , 956 41 Uhrovec

Miesto realizácie : SR, Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Bánovce nad Bebravou, Žitná-Radiša

Poskytovateľ : MPRV SR

Implementačná agentúra : PPA

Operačný program : PRV SR 2014-2020

Opatrenie : 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie : 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód projektu : 074TN220130

Začatie a ukončenie projektu : 10/2019 – 12/2019

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom : 15.10.2019

Výška finančného príspevku : 99 998,22 EUR

Stručný popis projektu :

Obec Žitná-Radiša sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. V súčasnosti žije v obci 450 obyvateľov. Projekt rieši problém chýbajúcej komunálnej techniky na údržbu obce, kosenie, odhŕňanie snehu, protipovodňových opatrení (čistenie odvodňovacích kanálov), či odstraňovanie následkov povodní, údržbu obecných komunikácií a ostatných obecných priestorov, ako aj základných služieb pre obyvateľov.

Zároveň rieši aj bezpečnosť občanov a prevenciu proti vandalizmu v obci vybudovaním kamerového systému, ale aj občanov ostatných obcí v Uhrovskej doline, nakoľko obec je križovatkou ciest aj do susedných obcí.

Hlavná aktivita projektu : Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, čistenie, údržba zelene a zimná údržba ciest a ostatných komunikácií, ako aj protipovodňové opatrenia a odstraňovanie následkov častých povodní.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Vlajka Európskej únie

Logo PRV SR 2014-2020

 

Súbor PDF na stiahnutie: