Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín KN-C parc. č 39,40,50

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č 39,40,50 v k.ú. Žitná

 

Číslo konania: 19/2022

Dátum začatia konania: 24. 02. 2022

Dátum zverejnenia:  25. 02. 2022

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24. 02. 2022  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: orech – 3 ks, čerešňa 12 ks, hruška 12 ks, slivka 15 ks, na pozemkoch KN – C parc. č. 39, 40, 50 – záhrada, v k.ú. Žitná, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, Žitná-Radiša 105, 956 41 alebo elektronicky na adresu: podatelnazitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša v stránkové dni.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.