VÝZVA od riaditeliek RÚVZ v Trenčianskom kraji k tradičným FAŠIANGOVÝM OSLAVÁM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji zaznamenali zvýšený záujem niektorých samospráv a niektorých podnikateľských subjektov o organizovanie hromadných podujatí organizovaných ako kultúrne podujatie s občerstvením.
Obdobie (v roku 2022 od 7. januára do 2. marca ) označované ako fašiangové obdobie je spojené s obdobím zábavy a konzumáciou  jedla, spája sa s plesmi, miestnymi zábavami, kultúrnymi vystúpeniami, ale i s tradičnými jedlami ako sú zabíjačkové špeciality, šišky, fánky, pampúchy a iné koláče.

Tradičné fašiangové oslavy sú podľa aktuálne platnej vyhlášky (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení jej zmien vyhláškou č.11/2022 V.v. SR a vyhláškou č.18/2022 V. v. SR) zaradené medzi vysokorizikové hromadné podujatie. Na tomto type podujatí nie je fixné sedenie ani státie a podáva sa tam jedlo. Takéto podujatia sa môžu organizovať v režime OP plus do 20 ľudí bez ohľadu na to, či ide o interiér alebo exteriér.

Pandémia sa ešte neskončila, máme obdobie vysokých denných prírastkov pozitívnych prípadov. Epidemiologická situácia v regióne je veľmi nepriaznivá, počet prípadov v niektorých regiónoch rastie, niekde je zaznamenaný mierny pokles. Chorobnosť v okresoch je k 13.02.2022: okres Trenčín – 2955/100 000 obyvateľov.; Bánovce nad Bebravou – 2638/100 000 obyv.; Myjava 3093/100 000 obyv.; Nové Mesto nad Váhom 2725 /100 000 obyvateľov; Považská Bystrica 3191/100 000 obyv.; Púchov 3603/100 000 obyv.; Ilava 3553/100 000 obyv.; Prievidza 1619/100 000 obyv.; Partizánske 1122/100 000 obyv.; chorobnosť za kraj je 2559,0/100 000 obyv.

Organizovanie hromadných podujatí typu fašiangové oslavy spojených s konzumáciou jedál alebo nápojov je t. č. v rozpore s platnou a účinnou vyhláškou a v danom období vážnym ohrozením verejného zdravia. Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom CoV-2, variantom omikron (Pozn. podľa laboratórnych analýz RÚVZ Trenčín sekvenáciou sú potvrdené aj prípady variant delta) má síce ľahší priebeh u väčšiny populácie, ale vírus je vysoko infekčný, vírus si nevyberá a ochorenie môže vzniknúť u neočkovaného, prekonaného dané ochorenie, ale aj u očkovaného.

Z uvedeného dôvodu v y z ý v a m e všetkých primátorov, starostov, podnikateľov, aby zvážili realizáciu takýchto aktivít a presunuli hromadné kultúrne podujatia podobného charakteru na koniec fašiangového obdobia, kedy sa predpokladá pokles prípadov.
Pri organizovaní hromadných podujatí v čase vyhlásenej pandémie Covid – 19 a mimoriadnej situácie je základnou povinnosť každého dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia, vrátane počtu účastníkov v schválenom režime (podľa ich imunitného statusu), ostatné prevádzkové opatrenia.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, regionálna hygienička
Mgr. Zuzana Tornocziová, MHA, regionálna hygienička
Mgr. Renáta Beníková, MPH, regionálna hygienička