Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Látkovce

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C parc. č. 31, v k.ú. Látkovce

 

Číslo konania:  98/2021

Dátum začatia konania: 01. 10. 2021

Dátum zverejnenia:  05. 10. 2021

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 01. 10. 2021  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) v počte 7 kusov na pozemku KN-C parc. č. 31 – zast. plocha a nádvorie, k.ú. Látkovce. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, 956 41 Žitná-Radiša č. 105 alebo elektronicky na adresu: info(zavináč)zitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu  na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.