Oznámenie ozačatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-Cparc. č.78/1 v k.ú. Uhrovec

Číslo konania: 104/2020

Dátum začatia konania: 26. 10. 2020

Dátum zverejnenia: 27. 10. 2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto obec Žitná-Radiša ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 26. 10. 2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: jedľa strieborná v počte 1 kus a jedľa obyčajná v počte 3 kus yna pozemku KN –C parc. č. 78/1 v k.ú. Uhrovec, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia správnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad, 956 41 Žitná-Radiša č. 105 alebo elektronicky na adresu: info(zavináč)zitna-radisa.sk v lehote piatich pracovných dní. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Žitná-Radiša predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda, piatok). Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.